AW

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, navolgend afgekort als “RPT“, biedt logies aan bij accommodatiebedrijven (hotels, pensions, kamers bij particulieren en vakantieappartementen), navolgend afgekort als “AB“, in (gemeente/regio) in overeenstemming met het actuele aanbod. De navolgende voorwaarden zijn, voor zover rechtsgeldig overeengekomen, onderdeel van de bij de boeking tussen gast en AB overeengekomen accommodatieovereenkomst en regelen in aanvulling op de wettelijke voorschriften de contractuele betrekkingen tussen de gast en het AB en de bemiddelingsactiviteiten van Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. Gelieve deze voorwaarden daarom zorgvuldig te lezen. 

1. Positie van RPT 
1.1. De RPT heeft, voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, enkel de positie van bemiddelaar. 
1.2. Zij is niet aansprakelijk voor de door het AB verstrekte informatie, noch voor diensten die door het AB geleverd moeten worden en de tekortkomingen daarin. 
1.3. Een eventuele aansprakelijkheid van RPT die voortvloeit uit de bemiddelingsovereenkomst wordt hierdoor niet aangetast. 

2. Totstandkoming van de overeenkomst 
2.1. De gast sluit door middel van de boeking een bindende accommodatieovereenkomst met RPT. Als basis voor dit aanbod gelden de beschrijving van de accommodatie en alle aanvullende informatie voor zover deze bij de boeking aan de klant wordt verstrekt (bijvoorbeeld beschrijving van de locatie, toelichtingen op de classificatie). 
2.2. Tussenpersonen- met uitzondering van RPT zelf – zijn niet gerechtigd afspraken te maken, informatie te verstrekken of toezeggingen te doen die leiden tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst, de contractueel toegezegde diensten van het AB te boven gaan of in tegenspraak zijn met de beschrijving van de accommodatie. 
2.3. Gegevens in hotelgidsen of soortgelijke publicaties die niet door RPT of het AB zijn uitgegeven zijn, voor zover niet uitdrukkelijk met de gast overeen is gekomen dat deze deel uitmaken van de door het AB te leveren diensten, niet-bindend voor het AB en de door het AB te leveren diensten.
2.4. De boeking kan mondeling, schriftelijk, telefonisch, per fax of langs elektronische weg (e-mail, internet) plaatsvinden. Bij elektronische boekingen wordt de ontvangst daarvan onmiddellijk langs elektronische weg bevestigd. 
2.5. De gast die de boeking voor medereizigers of andere opdrachtgevers van de boeking (bedrijven, verenigingen, verantwoordelijken voor groepen) doet, is aansprakelijk voor alle contractuele verplichtingen die daaruit voor hemzelf en voor medereizigers voor wie hij boekt, voortvloeien, tenzij deze uitdrukkelijke en expliciet verklaren, de betreffende verplichting op zich genomen te hebben.
2.6. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de acceptatieverklaring (boekingsbevestiging). De acceptatieverklaring is niet aan een bepaalde vorm gebonden. Als gevolg daarvan zijn mondelinge of telefonische bevestigingen voor de gast en het AB bindend. In de regel zal het AB of, als diens vertegenwoordiger, RPT tevens een schriftelijk exemplaar van de boekingsbevestiging verstrekken. 
2.7. Indien de inhoud van de boekingsbevestiging afwijkt van de boeking, dan doet het AB een nieuw aanbod. De overeenkomst komt tot stand op basis van dit nieuwe aanbod wanneer de gast instemt met dit aanbod door middel van een uitdrukkelijke verklaring, aanbetaling of betaling van de resterende reissom of door zijn verklaring van de accommodatie gebruik te zullen maken. 
2.8. Indien het AB, respectievelijk RPT op verzoek van de gast of de opdrachtgever een speciale offerte uitbrengt, dan vormt dit, in tegenstelling tot bovengenoemde regelingen, een bindend aanbod voor een overeenkomst van het AB met de gast, respectievelijk de opdrachtgever. In dergelijke gevallen komt de overeenkomst tot stand zonder dat er dienovereenkomstig een herbevestiging noodzakelijk is wanneer de gast, respectievelijk de opdrachtgever, binnen de in het aanbod genoemde termijn zonder beperkingen, wijzigingen of aanvullingen instemt door middel van een uitdrukkelijke verklaring,aanbetaling of betaling van het resterende bedrag of door zijn verklaring van de accommodatie gebruik te zullen maken. 

 3. Reserveringen 

3.1. Niet-bindende reserveringen die recht geven op kostenloze annulering zijn uitsluitend mogelijk indien dit uitdrukkelijk overeen is gekomen met RPT of het AB. 3.2. Indien een niet-bindende reservering overeen is gekomen, dan dient de gast vóór het overeengekomen tijdstip aan RPT mee te delen of de reservering als bindende boeking behandeld dient te worden. Gebeurt dit niet, dan vervalt de reservering zonder dat RPT of het AB daarvan expliciet melding dient te maken. Bij tijdige melding wordt de boeking, onafhankelijk van een door RPT of het AB nog te verstrekken boekingsbevestiging, bindend.

4. Prijzen en diensten, prijsverhogingen

4.1. De in de folder vermelde prijzen zijn eindprijzen en deze zijn inclusief de wettelijke BTW en alle nevenkosten, voor zover daarover met betrekking tot de nevenprijzen niets anders staat vermeld. Toeristenbelastingen - of heffingen alsmede vergoedingen die op basis van het verbruik in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld stroom, gas, water, haardhout) en aanvullende en facultatieve diensten kunnen separaat en gedocumenteerd in rekening worden gebracht.
4.2. De door het AB verschuldigde diensten beperken zich tot de in de boekingsbevestiging in combinatie met de in de actuele folder, respectievelijk objectbeschrijving vermelde gegevens en de eventuele aanvullende en uitdrukkelijk met de gast/opdrachtgever gemaakte afspraken. Wij adviseren de gast/opdrachtgever aanvullende afspraken schriftelijk vast te leggen.
4.3. Voor omboekingen (wijzigingen met betrekking tot het tijdstip van aankomst of vertrek, verblijfsduur, maaltijden, bij geboekte aanvullende en overige diensten) waarop geen wettelijke aanspraken gemaakt kunnen worden, kan het AB een omboekingsvergoeding van € 15,– per mutatie verlangen. Dat is niet van toepassing wanneer het slechts een onbeduidende wijziging betreft.

5. Betaling

5.1. Op de betalingstermijn voor de aanbetaling en de betaling van het resterende bedrag is de met de gast of de opdrachtgever overeengekomen en in de boekingsbevestiging vermelde regeling van toepassing. Indien er geen specifieke afspraak is gemaakt, dient de gehele logiesprijs inclusief de vergoedingen voor nevenkosten en aanvullende diensten aan het einde van het verblijf aan het AB te worden betaald.
5.2. Het AB kan, ook zonder dat dit uitdrukkelijk in de boekingsbevestiging staat vermeld, een aanbetaling van 15% van de totale prijs verlangen.
5.3. Betalingen in vreemde valuta en met een verrekeningscheque zijn niet mogelijk. Creditcard betalingen zijn uitsluitend mogelijk wanneer dit overeen is gekomen of het AB dit kenbaar maakt door middel van een affiche. Betalingen aan het einde van het verblijf kunnen niet door middel van overmaking worden voldaan.

6. Annulering en wegblijven van gasten

6.1. In geval van annulering behoudt het AB zijn aanspraken op betaling van de overeengekomen boekingsprijs inclusief het deel voor de maaltijden en de vergoedingen voor aanvullende diensten.
6.2. Het AB dient zich binnen het kader van zijn gebruikelijke bedrijfsvoering, zonder verplichting tot bijzondere inspanningen en rekening houdend met de aard van de geboekte accommodatie (bijvoorbeeld kamer voor niet-rokers, gezin) in te spannen voor herbezetting van de accommodatie.
6.3. Het AB dient de opbrengst van mogelijke herbezetting en, voor zover dat niet mogelijk is, de besparingen in mindering te brengen.
6.4. De gast, respectievelijk de opdrachtgever dient de volgende bedragen - conform de door de rechtspraak erkende percentages voor de berekening van de bespaarde kosten - aan het accommodatiebedrijf te voldoen. Deze hebben telkens betrekking op de totale boekingsprijs (inclusief alle nevenkosten), zijn echter exclusief eventuele openbare heffingen, zoals toeristenbelasting of –toeslagen. Bij vakantieappartementen/accommodatie zonder maaltijden 90% Bij overnachting/ontbijt 80% Bij halfpension 70% Bij volpension 60%
6.5. Het staat de gast, respectievelijk de opdrachtgever uitdrukkelijk vrij, aan te tonen dat de besparingen van het AB aanzienlijk groter zijn dan de voornoemde kortingen, respectievelijk de accommodatie of overige diensten anderszins werden benut. Slaagt de gast, respectievelijk de opdrachtgever hierin, dan dient deze slechts de dienovereenkomstig lagere kosten te voldoen.
6.6. Wij adviseren u dringend om een annuleringsverzekering af te sluiten.
6.7. Om boekingstechnische redenen dient de annuleringsverklaring aan RPT (en niet aan het AB) te worden gericht en dient dit in het belang van de gast schriftelijk te plaats te vinden.

7. Aankomst en vertrek
7.1. De gast dient op het overeengekomen tijdstip en als hierover geen specifieke afspraken zijn gemaakt uiterlijk om 18 uur te arriveren.
7.2. De gast is verplicht een eventuele vertraging aan het AB en niet aan RPT vóór het afgesproken tijdstip van aankomst te melden. Bij niet tijdige melding heeft het AB het recht, echter niet de plicht, de accommodatie op andere wijze te bezetten. 7.3. De gast dient op het overeengekomen tijdstip en indien hierover geen specifieke afspraken zijn gemaakt uiterlijk om 12 uur te vertrekken. Indien de accommodatie niet tijdig wordt verlaten, kan het AB dienovereenkomstig een extra vergoeding verlangen. Wij behouden ons het recht voor, overige ontstane schade te claimen.

8. Plichten van de klant, annulering door het AB 
8.1. De gast is verplicht optredende tekortkomingen onmiddellijk aan het AB te melden en het AB te verzoeken, deze te verhelpen. Een klachtmelding aan het Bureau voor Toerisme is niet voldoende. Indien de klachtmelding achterwege blijft, kunnen de aanspraken van de gast geheel of gedeeltelijk vervallen. 
8.2. De gast kan de overeenkomst uitsluitend in geval van beduidende tekortkomingen opzeggen. Daarvoor dient hij het AB in de klachtmelding een redelijke termijn te stellen waarbinnen de tekortkoming dienen te worden verholpen, tenzij dit onmogelijk is, het AB dit weigert of de onmiddellijke opzegging vanwege een bijzonder, voor het AB inzichtelijk belang van de gast objectief gezien is gerechtvaardigd of de voortzetting van het verblijf redelijkerwijs niet van de gast kan worden gevergd. 

9. Aansprakelijkheid 
9.1. Het AB beperkt zijn aansprakelijkheid voor schade, letselschade uitgezonderd, tot maximaal drie maal het boekingsbedrag. Deze aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing voor zover deze schade noch opzettelijk, noch door grove schuld aan de gast wordt toegebracht of indien het AB daarvoor alleen verantwoordelijk is door schuld van een plaatsvervanger. 
9.2. Een eventuele aansprakelijkheid van de gastheer van het AB voor door gasten ingebrachte zaken conform §§ 701 e.v. BGB [Duits burgerlijk wetboek] wordt door deze regeling niet aangetast. 
9.3. Het AB is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden van diensten die tijdens het verblijf voor de gast/opdrachtgever duidelijk slechts als diensten van derden (bijvoorbeeld sportevenementen, theaterbezoeken, tentoonstellingen, enzovoorts) worden bemiddeld. Hetzelfde geldt voor de diensten van derden die reeds bij boeking van de accommodatie werden bemiddeld, voor zover deze in de documentatie, respectievelijk de boekingsbevestiging uitdrukkelijk als diensten van derden worden aangeduid. 

10. Verjaring 
10.1. Aanspraken van de gast/opdrachtgever jegens het AB en jegens RPT die voortvloeien uit de accommodatieovereenkomst verjaren, om het even op welke rechtsgronden, echter met uitzondering van de aanspraken van de gast/opdrachtgever als gevolg van ongeoorloofd handelen – na afloop van één jaar. 
10.2. De verjaring wordt gerekend vanaf het einde van het jaar waarin de claim is ontstaan en de gast, zonder dat er sprake is van grove nalatigheid, kennis had moeten hebben van de omstandigheden welke de basis vormen van de claim jegens het AB, respectievelijk RPT. 
10.3. Gedurende de lopende onderhandelingen over claims of over omstandigheden waaruit deze claims voortvloeien, wordt de verjaring opgeschort totdat de gast of het AB, respectievelijk RPT weigert de onderhandelingen voort te zetten. De voornoemde verjaringstermijn van één jaar wordt op zijn vroegst 3 maanden na afloop van de opschorting van kracht. 

11. Vigerend recht en bevoegde rechtbank 
11.1. Op de contractuele relatie tussen de gast, respectievelijk de opdrachtgever en het AB, respectievelijk RPT is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Hetzelfde geldt voor overige juridische relaties. 
11.2. De gast, respectievelijk de opdrachtgever kan een zaak tegen het AB, respectievelijk RPT, slechts in diens woonplaats aanhangig maken. 
11.3. Voor rechtsvorderingen van het AB, respectievelijk RPT jegens de gast, respectievelijk de opdrachtgever is de vestigingsplaats van de gast, respectievelijk de opdrachtgever bepalend. Voor rechtsvorderingen jegens gasten, respectievelijk de opdrachtgevers die zakenman, een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon zijn die in het buitenland zijn gevestigd of wier woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats ten tijde van de rechtsvordering onbekend is, wordt als plaats van de bevoegde rechtbank de vestigingsplaats van het AB overeengekomen. 
11.4. De voornoemde bepalingen zijn niet van toepassing indien en voor zover er op de overeenkomst bindende bepalingen van de Europese Unie of andere internationale bepalingen van toepassing zijn. 

© Op deze voorwaarden rusten auteursrechten; RA Noll Stuttgart, [2010]. Het bemiddelende bureau voor toerisme is: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH Rechtspersoon: vertegenwoordigd door de directeur Stefan Zindler Löhrstr. 103-105, 56068 Koblenz • Telefoon: +49-261-91520-0 Fax: +49-261-91520-40 • E-mail: info@gastlandschaften.de

Contact opnemen

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
Löhrstraße 103 - 105
56068 Koblenz

Tel.: +49 (0)1805/7574636
(0,42 €/Min aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunk max. 0,42 €/Min)

Fax: +49 (0)261/91520-40

E-Mail: info@rijnland-palts.nl